گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1390

جلسات ونشست های این هفته۱۳ لغایت ۱۹ اسفند۹۰


شرکت در جلسه ی شورای آموزشی مدرسه90/12/13

برگزاری امتحانات جبرانی اسفند ماه پیش دانشگاهی12 لغایت 22 اسفند ماه 90

برگزاری جلسه ی گروه آموزشی مشاوره با حضور مشاور دو مجتمع پیرامون برنامه ریزی درسی نوروز برای دانش آموزان16اسفند ماه90