گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

چهارشنبه 6 دی‌ماه سال 1391

دومین جلسه گروه مشاوره و امور تربیتی برگزار شد

دومین جلسه گروه مشاوره و امور تربیتی روز سه شنبه  91/10/4 درمجتمع آموزشی شهید چمران 2 برگزار شد در این جلسه موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

1- وضعیت کلی آموزشی در سه ماه اول سال تحصیلی

2- شرایط روحی و روانی دانش آموزان

3- عملکرد سه ماهه ی واحد های مشاوره و امور تربیتی

4- مهمترین مشکلات موجود در مجتمع های آموزشی

 موارد پیشتهای جهت اجراء "

1- برگزاری منظم اردو های  دانش آموزان  برای افزایش تشاط

2- هماهنگی میان عوامل اجرایی جهت ارتقاء سلامت رفتاری و گفتاری داتش آموزان