گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

پنج‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1391

تکمیل پرونده های مشاوره ای دانش آموزان پایه ی اول متوسطه

- پرونده های مشاوره ای دانش آموزان اول متوسطه و فرم های مربوطه (نظر سنجی دانش آموزان ، والدین ، معلمان تست های رغبت سنج ، ریون و.....)تکمیل ونمره ی نهایی بررسی های مشاوره جهت ثبت در فرم هدایت تحصیلی به معاون اجرایی مجتمع تحویل گردید.