گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1391

بازدید از نمایشگاه هفته ی مشاغل

دانش آموزان  پایه های مختلف از نمایشگاه هفته ی مشاغل بازدید داشتند . توضیحات لازم توسط مشاور مجتمع برای آنان در رابطه با مشاغل مختلف داده شد.